الف:ازجهت ساختاری
1-نوشتاری
بیشترین نوع سرویسهای وبلاگدهی درکشور از این نوعند یعنی وبلاگهای نوشتاری یا متنی راسرویس میدهند اگرچه مدتی است این نوع سرویسها انواع دیگر سرویسها نظیر عکس یا صدا وفیلم را به سرویسهای خودنیز اضافه کرده اند ومیتوان گفت که اینها سرویسهای مختلط وبلاگدهی هستند

2-ویدئو بلاگ:

http://aparat.com

http://www.vidofa.com/

3-فتوبلاگ:

http://pixblog.ir

http://photoblog.ir/

4-پادکستر:

ب:ازجهت شخصیت کاربر

1-سرویسهای ویژه خانمها

http://shamimblog.ir

http://zananblog.com

  2-سرویسهای ویژه کودکان:

http://ninisalam.com

 http://ninipage.com

http://www.parsbaby.com/

http://www.hodhodfarsi.tv

شبکه ماهواره ای هدهد

3- سرویس ویژه دانش آموزان

http://sepehrblog.ir

ج:ازجهت موضوع وبلاگ
1-فروشگاه ساز:

http://hastishop.ir

http://irnet.co

http://namanegar.ir

http://parscenter.com/

http://sabaec.ir/

http://sazito.com/

http://shoperzfa.com

http://shopfa.com

http://shopineh.ir/

http://shoploger.com/

http://shopingfa.com

2-سرویسهای وبلاگدهی صنعتی

http://sanatkadeh.com

http://ssgiran.com

3-سرویس وبلاگدهی خبری

http://pressloger.com

http://azadnegar.com

4-سرویس وبلاگدهی ورزشی

http://blogs.ifnam.com/

http://fcblog.ir

http://www.ssblog.ir/

5-سرویس وبلاگدهی هنری

موسیقی

http://fcmusic.ir/

http://noteahang.com

خوشنویسی

http://www.sols.ir

تئاتر

http://blog.teatreshahr.ir

هنرمندان

6-سرویس وبلاگدهی گردشگری

http://farstourist.com/

7-سرویس وبلاگدهی بورس

http://bourseblog.ir

8-سرویس وبلاگدهی آموزشی

http://www.teacherblog.ir/

9-سرویس وبلاگدهی بزبانهای

ترکی:

http://arzublog.com

کردی

http://kurdblog.ir/

10-سرویس وبلاگدهی گیم(بازی)

http://blogs.pardisgame.net

11-سرویس وبلاگدهی ویژه مساجد

http://www.masjedblog.com

http://www.masajedlorestan.ir/

12-سرویس وبلاگدهی ویژه اساتید

http://blogasatid.ir

http://ferblog.ir

http://www.ostadsalam.ir

http://professora.ir

13-سرویس وبلاگدهی سینما

http://www.cimafa.com

14-سرویس وبلاگدهی ویژه مدارس

http://madresehblog.com

15-سرویس وبلاگدهی درحوزه دین ورسانه

http://simablog.ir

16-مربیان پرورشی

http://www.rayanblog.ir

17-فرهنگی

18-حوزه سلامت وپزشکی

http://salamatblog.ir/

19-سرویس وبلاگدهی ویژه قرآن

http://qoraniha.com

20-ویژه وکلا وحقوقدانان

http://hoqouqdan.com/

https://ius.center/fa/rv/20/

21-تخصصی درزمینه اینترنت

http://techvajeh.com

22-ویژه طب سنتی

http://tabayeblog.com/

23-وبلاگدهی مهندسی

http://www.civilblog.ir/